آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

دوره سه ماهه جاب آفر ناخن کاری در پاریس

حداقل دیپلم متوسطه یک سال سابقه کاری مرتبط داشتن مدرک زبان حداقل B1 فرانسه حداکثر سن 40 سال پایه حقوق اولیه 2000

شرایط

قیمت کل: اقامت, دوره آموزشی, قرار داد کاری, تطبیق مدرک, اخذ اجازه کار 27500

تاسیس سالن ناخن

قیمت کل شامل : اقامت, قرار داد کار, تطبیق مدرک, اخذ اجازه کار

شرایط

تاسیس سالن ناخن حداقل دیپلم متوسطه یک سال سابقه کار مرتبط داشتن مدرک زبان B1 فرانسه حداکثر سن 40 سال