آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

دوره 9 ماهه آرایشگری در پاریس

هزینه دوره 7000 هزینه ثبت نام 1450 غیر قابل عودت هزینه اخذ ویزا کار 1500 در صورت ریجتکت شدن ویزا 10 درصد از کل مبلغ کسر می شود

شرایط

حداقل دیپلم متوسه دو سال سابقه کار مرتبط, داشتن مدرک حداقل B2 فرانسه حداقل سن 38 سال

دوره 9 ماهه جاب آفر آرایشگری

قیمت کل شامل: اقامت, دوره آموزشی, قرارداد کار, تطبیق مدرک, اخذ اجازه کار 29500

شرایط

حداقل دیپلم متوسطه سه سال سابقه کار مرتبط داشتن مدرک زبان حداقل B2 فرانسه حداکثر سن 45 سال و اکان اخذ ویزای همراه همسر و فرزند پایه حقوق اولیه 2500

تاسیس آرایشگاه

قیمت کل شامل اقامت, قرارداد کار, تطبیق مدرک اخذ اجازه کار 80000 یورو

شرایط

حداقل دیپلم متوسطه سه سال سابقه کار مرتبط داشتن مدرک زبان حداقل B2 فرانسه حداکثر سن 45 سال امکان اخذ ویزای همراه همسر و فرزند و تاسیس آرایشگاه