آژانس مسافرتی و جهانگردی سیمرغ تراول

ثبت شرکت در اروپا توسط آژانس مسافرتی سیمرغ تراول

ثبت شرکت در اروپا

وضعیت تاهلهزینههزینه ماهیانه بیمه
مجرد22000 یورو500 یورو
زوج26000 یورو
با یک فرزند27500 یورو
با دو فرزند29000 یورو
شرکتخود اشتغالیمسئولیت محدودسهامیسرمایه گذاری
هزینه4000 یورو6000 یورو7500 یورو5500 یورو

شرایط

💢 پرداخت سه ماه هزینه بیمه جهت سرپرست خانواده الزامی است